البته خون این شهیدان عزیز تمامی خاک و خاشاکها را از مسیر اعتلای ارزشهای‏‎ ‎‏معنوی ریشه کن می سازد، و همۀ مروجین باطل را به دریا می ریزد؛ ولی نباید از این مسئله‏‎ ‎‏غفلت کنیم که امروز روز آماده باش همۀ دشمنان اسلام است، روز بیدار باش همۀ‏‎ ‎‏جهانخواران است. آن روزی که استعمار شرق و غرب مسلمانان را خواب کرده بود و بر‏‎ ‎‏مَرکب مراد سوار بود از خطر بزرگ و بالقوه ای به نام اسلام و قرآن سخن می گفت. و اما‏‎ ‎‏امروز که شوروی و امریکا به دنبال انقلاب مقدس اسلامی ایران صدها ضربۀ سیاسی و‏‎ ‎‏نظامی و فرهنگی خورده اند و در همه جای عالم زنگ خطر اسلام علیه منافع حیاتی شان‏‎ ‎‏به صدا درآمده است باید با دقت تمام کیْد وفریب استکبار شرق و غرب را شناخت و‏‎ ‎‏خنثی نمود.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۱۲۱

. انتهای پیام /*