آنها می خواستند که تمام وجود ما‏‎ ‎‏در اختیارشان باشد که هر طوری می خواهند عمل کنند. و شما تابلوها را دیده بودید که‏‎ ‎‏اکثراً از دوافروشی گرفته تا کتاب فروشی و غیره دارای اسم های خارجی بودند، و این‏‎ ‎‏همه به خاطر این بود که ما فرهنگ خودمان را فراموش کنیم. و عده ای هم به نام «فرهنگ‏‎ ‎‏ایران باستان» از اسلام فرار می کردند، که چندی پیش عده ای از اینها که در خارج اجتماع‏‎ ‎‏کرده بودند یکی از حرف هایشان این بود: «تعجب است که ما باید روزانه هفده مرتبه رو‏‎ ‎‏به کعبۀ عرب ها دولا راست بشویم و نماز بخوانیم، و اگر ما از عرب ها فرهنگ ایران را‏‎ ‎‏بگیریم جز شتر چیزی نمی ماند» در صورتی که اروپائی ها و دانشمندان اروپا هم قائل به‏‎ ‎‏این مطلب اند که تمدن اسلام مقدم بر سایر تمدن هاست.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۱۶

. انتهای پیام /*