باید با قوای کفر به قدرت اسلامی مبارزه کنیم و دست تبهکاران را از ممالک‏‎ ‎‏خودمان دور کنیم. اگر وحدت کلمۀ اسلامی بود و اگر دولتها و ملتهای اسلام به هم‏‎ ‎‏پیوسته بودند، معنا نداشت که قریب یک میلیارد جمعیت مسلمین زیر دست قدرتها‏‎ ‎‏باشد. اگر این قدرت ـ قدرت بزرگ الهی ـ مُنْضَم‏‎‎‏ بشود به قدرت ایمان و همه با هم‏‎ ‎‏برادرانه در راه اسلام قدم بردارند، هیچ قدرتی بر آنها غلبه نخواهد کرد.‏

صحیفه امام جلد ۷ ص ۶۶

. انتهای پیام /*