ما اگر وحدت کلمه‏‎ ‎‏نداشتیم، هر یکْ یک مقصدی داشت، هر گروهی به طرفی می کشیدند، ممکن نبود بر‏‎ ‎‏این قوۀ شیطانی و قدرتهای بزرگ که در دنبال او بود پیروز شویم.‏

صحیفه امام جلد ۷ ص ۶۲

. انتهای پیام /*