تمام انبیا موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان،‏‎ ‎‏موضوع علمشان انسان است. آمده اند انسان را تربیت کنند. آمده اند این موجود طبیعی را‏‎ ‎‏از مرتبۀ طبیعت به مرتبۀ عالی مافوق الطبیعه، مافوق الجبروت برسانند. تمام بحث انبیا در‏‎ ‎‏انسان است. 

صحیفه امام جلد ۸ ص ۳۲۴

. انتهای پیام /*