انقلاب اسلامی ما وجهه های مختلف دارد: انقلاب برای برانداختن‏‎ ‎‏رژیم فاسد، و انقلاب برای بپا داشتن رژیم حق، و امید است که انقلاب برای ساختن‏‎ ‎‏انسان و یک مملکت انسانی ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏

صحیفه امام جلد ۸ ص ۳۱۷

. انتهای پیام /*