خود‏‎ ‎‏آدم هیچ وقت نمی تواند بیطرفِ بیطرف باشد. لکن در نظر دادن حق را ببیند. تحت تأثیر‏‎ ‎‏حق واقع بشود؛ این حق چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم به عنوان‏‎ ‎‏اینکه حق است. و باطل اگر از دوست من هم صادر شد، آن را تکذیب کنم به عنوان‏‎ ‎‏اینکه باطل است. ولو در باطن فرض کنید یکی یک روشی را دوست دارد، یکی روش‏‎ ‎‏دیگر را؛ لکن در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشی برای کشور یا برای اشخاص،‏‎ ‎‏آن نظر حب و بغض خودش را کنار بگذارد، برود دنبال حق و باطل.‏

‌‌
صحیفه امام؛ ج ۱۴ ص ۳۶۷

. انتهای پیام /*