این کارهای شما از جهات مختلف ارزش دارد. یکیش همین است که رسیدگی به‏‎ ‎‏حال مستضعفین ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ اینهایی که در سالهای طولانی در رنج بودند. در عذاب بودند.‏‎ ‎‏این خودش یک مسئله ای است که هر کس که اعانت کند به یک مؤمنی، مثل این است که‏ به خدا اعانت کرده باشد. یکی هم اینکه شماها بروید کار انجام بدهید. شماها راه بیفتید‏‎ ‎‏در دهات و در جاهای دیگر، و جاده سازی کنید با اینکه کار شما مثلاً نیست

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۷۰

. انتهای پیام /*