ما امیدواریم که ملت ما در این سال نو به طوری عمل بکند که سیرۀ‏‎ ‎‏انبیا بوده است. به طوری عمل بکند که سیرۀ اولیا بوده است. و عمده این است که هواهای‏‎ ‎‏نفس از بین برود. انسان در طول عمر مبتلای به این هوای نفس است که محتاج به‏‎ ‎‏ریاضت است. و من که گوینده ام موفق نشدم به این عمل. و من امیدوارم که ملت ایران و‏‎ ‎‏همۀ مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در این سال نو که برای خدا کار کنند. برای سلطۀ‏‎ ‎‏خودشان نباشد. برای پیروزی خودشان نباشد. برای هواهای نفسانی نباشد.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۳۲۴

. انتهای پیام /*