تمام قلوب و تمام‏‎ ‎‏ابصار و بصیرتها در دست خدای تبارک تعالی و ید قدرت اوست. اوست که تدبیر‏‎ ‎‏می کند جهان را، لیل و نهار را، و اوست که قلوب را متحول می کند، و بصیرتها را روشن‏‎ ‎‏می کند، و اوست که حالات انسان را متحول می کند، و ما آن را در ملت عزیز خودمان،‏‎ ‎‏در زن و مرد، در کوچک و بزرگ یافتیم. این تقلیب قلوب که قلبها از آمال دنیوی و از‏‎ ‎‏چیزهایی که در طبیعت است بریده بشود و به حق تعالی پیوسته بشود، و بصیرتها روشن‏‎ ‎‏بشود و صلاح و فساد خودشان را به وسیلۀ بصیرت بفهمند، در ملت ما بحمدالله تا حدود‏‎ ‎‏چشمگیری حاصل شده است.

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۱۲۹

. انتهای پیام /*