و امیدوارم که با عنایت خودش با ما رفتار کند. ما مهمانهای خوبی نبودیم‏‎ ‎‏برای خدای تبارک و تعالی. ما را دعوت کرد به ضیافت، او میزبان بزرگ و ما میهمانان‏‎ ‎‏هیچ. چه بگوییم در مقابل این نعمت بزرگ الهی که ملتها را دعوت کرده است به‏‎ ‎‏ضیافة الله ، ضیافة الله با همۀ اسماء. و ما چگونه شکر این نعمت را بجا بیاوریم. ما که‏‎ ‎‏خودمان را می شناسیم که هیچ نیستیم و هر چه هست، اوست. 

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۴۹۷

. انتهای پیام /*