اینقدر دست و پا نزنید این طرف و آن طرف بروید.‏‎ ‎‏شما خدا را می خواهید، بروید دنبال همان که می خواهید. فطرت شما توجه به خدا دارد،‏‎ ‎‏خودتان متوجه نیستید. همۀ فطرتها توجه به خدا دارد. این ماه رمضان و هر ماه رمضان‏‎ ‎‏دیگری مهیا کنید خودتان را. در این روز آخر ـ فرضاً ـ آخر شعبان است شاید، بیشتر مهیا‏‎ ‎‏کنید و مهیا کنیم خودمان را برای ورود در «ضیافة الله »

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۳۶

. انتهای پیام /*