مکرر می گردانم وصیت خود را به آنچه که مشایخ عظام به ما سفارش کردند؛ و آن،‏‎ ‎‏فاش نساختن اسرار معارف است مگر به اهلش، و دهان نگشودن به حقایق عوارف مگر‏‎ ‎‏در محلش

صحیفه امام جلد ۱ ص ۱۹

. انتهای پیام /*