اگر در خود یافتی حلاوت مناجات حق را و شیرینی‏‎ ‎‏ذکر خدا را چشیدی و از جام رحمت و کراماتش نوشیدی و حسن اقبال و‏‎ ‎‏اجابتش را در خود دیدی، بدان که سزاوار خدمت مقدّسش شدی؛ پس داخل‏‎ ‎‏شو که مأذونی و در امانی. و اگر در خود این حالات را ندیدی، به درگاه‏‎ ‎‏رحمتش وقوف کن همچون مضطرّی که تمام چاره ها از او منقطع است و از‏‎ ‎‏آرزوها دور و به اجل نزدیک است. 

آداب الصلاه ص ۱۰۶

. انتهای پیام /*