استفادۀ ما از این کتاب بزرگ بسیار کم است، برای همین‏‎ ‎‏است که یا به آن نظر تعلیم و تعلم نداریم  ـ چنانچه غالباً این طوریم ـ فقط‏‎ ‎‏قرائت قرآن می کنیم برای ثواب و اجر، و لهذا جز به جهت تجوید آن اعتنائی‏‎ ‎‏نداریم. می خواهیم قرآن را صحیح بخوانیم که ثواب به ما عنایت شود، و در‏‎ ‎‏همین حد واقف می شویم و به همین امر قناعت می کنیم؛ و لهذا چهل سال‏‎ ‎‏قرآن شریف را می خوانیم و به هیچ وجه از آن استفاده ای حاصل نشود جز اجر‏‎ ‎‏و ثواب قرائت.

آداب الصلاه ص ۱۹۲

. انتهای پیام /*