تمام کوشش شیطان برای ربودن ایمان است.‏ تمام‏‎ ‎‏وسایل و جدیتهای شبانه روزی او برای این است که ایمان انسان را‏‎ ‎‏برباید. کسی سند نداده که ایمان شما ثابت بماند، شاید ایمان «مستودع»‏‎ ‎‏باشد،‏ و آخر کار شیطان از شما بگیرد.

جهاد اکبر ص ۳۹

. انتهای پیام /*