شما ادعیۀ ائمۀ اطهار را ملاحظه‏‎ ‎‏کنید، ادعیه شلاقه هایی است که بر فرق ماها زده می شود. اینهایی که به واقعیت و به عقیده‏‎ ‎‏ما معصوم از هر خطا هستند، ببینید که در ادعیه ها چه جور عجز و ناله می کنند، برای اینکه‏‎ ‎‏مطلب بزرگ است. مقام بشر هر چه باشد، مقام خاتم النبیین بالاترین مقام، لکن وقتی که‏‎ ‎‏این مقام را با مقام الوهیت ملاحظه بکنیم که خود آنها می بینند، هیچ است در مقابل همه‏‎ ‎‏چیز. آنی که آنها فهمیدند از عظمت خدا، آن ها را وادار کرده است آن طور راز و نیاز‏‎ ‎‏کنند و اعتراف به تقصیر. 

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۵۴

. انتهای پیام /*