امام حسن ـ سلام الله علیه ـ آن قدر گرفتاری که‏‎ ‎‏از این دوستان و اصحابش داشت از دیگران نداشت. اصحابی که توجه نداشتند که امام‏‎ ‎‏زمانشان روی چه نقشه دارد عمل می کند، با خیالهای کوچکشان، با افکار ناقصشان در‏‎ ‎‏مقابلش می ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند، و ـ عرض می کنم که ـ شکستش‏‎ ‎‏دادند، معاهده با دشمنش کردند و هزار جور بساط درست کردند.

صحیفه امام جلد ۹ ص ۳۰

. انتهای پیام /*