‏ بسمه تعالی‏

‏‏۸ ع۲ ۹۵ ـ به عرض حضور مبارک می رساند، مرقوم مبارک زیارت؛ سلامت و سعادت‏‎ ‎‏حضرتعالی را خواهانم.‏

‏‏ ۱ـ مبلغ سه هزار آقای خاتمی‏‎[۱]‎‏ و مبلغ دو هزار آقای حاج میرزا فرج الله که از یزد‏‎ ‎‏آمده بود پرداختم. و نیز مبلغ پنج هزار را سابقاً به آقای خاتمی و سیصد و شصت به آقای‏‎ ‎‏سیبویه که از یزد بود پرداخته ام و اطلاع داده ام.‏

‏‏ ۲ـ سابقاً حواله ای کرده بودید که به آقای آقا شیخ حسن کروبی بدهم و دادم. ثانیاً‏‎ ‎‏نوشته اید، و من نمی دانم غیر از آن است یا همان؟ مرقوم دارید. و این تکرارها موجب‏‎ ‎‏زحمت حضرتعالی و من است. بهتر آن است به آنها بگویید به وسیلۀ دیگری بفرستند؛‏‎ ‎‏مثل مثلاً آقای مدنی طرف آقای خلخالی‏‎[۲]‎‏. راجع به آقای کروبی زودتر جواب بدهید،‏‎ ‎‏تکلیف معلوم شود.‏

‏‏ ۳ـ اقلامی که به خط آقای قرهی‏‎[۳]‎‏ بود همه واصل شده است ـ هم اول ذی القعده و‏‎ ‎‏هم ۲۵ ذی الحجه و هم ۱۲ صفر ـ چه وسیلۀ فاخری و چه وسیلۀ دیگر.‏

‏‏ ۴ـ صاحب اجازۀ جوف‏‎[۴]‎‏ در «داراب» است؛ اگر صلاح دیدید بفرستید، گفته شد که‏‎ ‎‏شخص صحیحی است.‏

‏‏ ‏‏۵ـ اگر یک مرکزی که بتوانم نامه ها را بفرستم معلوم کنید بهتر است. در تهران باشد اصلح است.‏

صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۸۲

‏‎ ‎

. انتهای پیام /*