قضایای امام حسن ـ سلام الله علیه ـ و‏‎ ‎‏آن ابتلائاتی که او پیدا کرد و قضیۀ کربلا پیش نمی آمد. و جرم گناه همۀ این امور به گردن‏‎ ‎‏آن مقدسین نهروان بود که لعنت خدا از ابد تا آخر با آنها باشد. اگر آن روز درخود زمان‏‎ ‎‏پیغمبر ابتلائات ـ گذاشته شده بود ـ می گذاشت، ایشان آن حکومتی که می خواهد، و آن‏‎ ‎‏وضعی که می خواست پیش بیاورد، پیش می آمد، باز هم این مسائل پیش  نمی آمد، لکن‏‎ ‎‏نگذاشتند. یک دسته به اسم اسلام به دشمنی برخاستند، و یک دسته احمق هم که در‏‎ ‎‏اطراف ایشان بودند باز به اسم قرآن دست ایشان را بستند، دست امیرالمؤمنین را. و این‏‎ ‎‏یک تأسفی است که برای مسلمین تا ابد باید باشد

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۴۰۹

. انتهای پیام /*