امیرالمؤمنین وقتی هم که شمشیر را خورد از آن منافق، ‏فُزْتُ وَ رَبِّ الْکَعْبَه«به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم.» فرمود؛‏ برای اینکه راحت شد از این گرفتاری که به دست مردم دارد. می خواستند یک ارتشی‏‎ ‎‏را، یک لشکری را به آنطوری که سابق بود، برای دفاع از اسلام راه بیندازند، چقدر خون‏‎ ‎‏دل می خوردند، چقدر زحمت می کشیدند، نمی آمدند!‏

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۱۵۱ - ۱۵۲

. انتهای پیام /*