‏ [‏‏بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی ـ دام ظله. بعدالتحیه تقاضا می شود به سؤال‏‎ ‎‏ذیل پاسخ مرقوم فرمایید:‏

‏‏ در استفتایی که از حضرتعالی شده دربارۀ رانندگانی که به خاطر عدم رعایت مقررات راهنمایی و یا‏‎ ‎‏در اثر عدم مهارت باعث قتل افراد به خاطر تصادف می شوند، در جواب چنین مرقوم فرمودید: «با‏‎ ‎‏فرض اینکه تخلف، تفریط نسبت به نفْس است حکم شبه عمد‏‎‎‏ را دارد.» آیا این حکم به طور مطلق‏‎ ‎‏است، یعنی نظر مبارک بر تفریط بودن است یا تشخیص به عهدۀ محکمه می باشد و حضرتعالی با فرض‏‎ ‎‏موضوع حکم فرمودید؟‏

‏‏۴/۲/۶۲ ـ دادستان کل کشورـ یوسف صانعی‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏ تشخیص موضوع با اینجانب نیست.‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۰۸

. انتهای پیام /*