بدان که «لیلة القدر» چون لیلۀ مکاشفۀ رسول خدا و ائمّۀ هدی‏‎ ‎‏است، از این جهت، کشف جمیع امور ملکیّه از غیب ملکوت برای آنها‏‎ ‎‏می شود؛ و ملائکۀ موکّله بر هر امری از امور برای آن حضرات در نشئۀ غیب و‏‎ ‎‏عالم قلب ظاهر شود، و جمیع اموری که در مدّت سال برای خلایق تقدیر شده‏‎ ‎‏و در الواح عالیه و سافله مکتوب گردیده، به طور کتب ملکوتی و استجنان‏‎ ‎‏وجودی، بر آنها مکشوف و معلوم گردد. و این مکاشفه مکاشفۀ ملکوتیّه است‏‎ ‎‏که محیط بر جمیع ذرّات عالم طبیعت است

آداب الصلاه ص ۳۴۳

. انتهای پیام /*