اگر کشوری رو به رشد برود، با دست شما کارگران عزیز رو به رشد می رود و اگر‏‎ ‎‏کشوری رو به انحطاط برود، باز هم با شماست که رو به انحطاط می رود؛ با کار نکردن یا‏‎ ‎‏کم کار کردن یا علاقه به کار نداشتن است که رو به انحطاط می رود. کشور امروز از‏‎ ‎‏شماست، از کارگران است، کشور مال شماست. کشور، دیگر اجانب در آن دخالت‏‎ ‎‏ندارند، دیگر اختناقها نیست، دیگر فشارها نیست، دیگر چپاولیها نیست. امروز کشور‏‎ ‎‏مال شماست و شما مسئولیت او را مستقیم دارید.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۱۷۴

. انتهای پیام /*