شما اگر نیت خود را خالص کنید، عمل خود را صالح نمایید، حب‏‎ ‎‏نفس و حب جاه را از دل بیرون کنید، مقامات عالیه و درجات رفیعه برای‏‎ ‎‏شما تهیه و آماده می باشد. مقامی که برای بندگان صالح خدا در نظر گرفته‏‎ ‎‏شده، تمام دنیا و مافیها با آن جلوه های ساختگی، در مقابل آن به قدر‏‎ ‎‏پشیزی ارزش ندارد. بکوشید به چنین مقامات عالیه برسید؛ و اگر‏‎ ‎‏توانستید، خود را بسازید و ترقی دهید تا آنجا که به این مقامات عالیه و‏‎ ‎‏درجات رفیعه هم بی اعتنا باشید؛ و خدا را برای رسیدن به این امور،‏‎ ‎‏عبادت نکنید؛ بلکه چون سزاوار عبادت و کبریایی است، او را بخوانید

جهاد اکبر ص ۴۱

. انتهای پیام /*