انسان خودش را بازی‏‎ ‎‏می دهد که من در فلان جبهه که واقع شدم تکلیف شرعی اقتضا می کند! تکلیف شرعی‏‎ ‎‏اقتضا می کند که انسان اهانت کند به مسلمین؟! اهانت کند به ملاّ؟! اهانت کند به ـ عرض‏‎ ‎‏می کنم که ـ همجنس خودش؟! این تکلیف شرعی است؟! دنیاست آقا اینها! هواهای‏‎ ‎‏نفس است.‏

صحیفه امام جلد ۲ ص ۲۰

. انتهای پیام /*