اسلام اگر محدودیتی‏‎ ‎‏برای مردان و زنان قایل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانین اسلام،‏‎ ‎‏چه آنهایی که توسعه می دهد چه آنهایی که تحدید می کند، همه بر صلاح خود شماست،‏‎ ‎‏برای خود شماست. همان طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این را قرار‏‎ ‎‏داده است که شما در وقت ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل‏‎ ‎‏باشم در طلاق. و اگر این شرط را کرد دیگر نمی تواند او را معزول کند. اگر این ... شرط‏‎ ‎‏در ضمن عقد واقع شد نمی تواند او را دیگر محدود کند، نمی تواند اخلاق بد انجام‏‎ ‎‏بدهد. و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می کنند؛ اگر‏‎ ‎‏قبول نکرد تعزیر می کنند، حد می زنند؛ و ‏‏[‏‏باز‏‏]‏‏ اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می دهد.‏‎ ‎

صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۰۲

. انتهای پیام /*