با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از‏‎ ‎‏خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنم. و به‏‎ ‎‏دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم. و از خدای رحمان و رحیم می خواهم که‏‎ ‎‏عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور و تقصیر بپذیرد.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۵۰

. انتهای پیام /*