‏ [‏‏به دنبال ارسال نامۀ صندوق تعاون صنفی به محضر امام خمینی، آقای محسن نوربخش (رئیس کل‏‎ ‎‏بانک مرکزی) و آقای طهماسب مظاهری (معاون نخست وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان) نامه ای به‏‎ ‎‏حضور امام ارسال نمودند. در این نامه تأکید شده است که صندوق تعاون صنفی مبلغی وام از بانک‏‎ ‎‏مرکزی دریافت داشته و مقرر بوده که در مدت شش ماه مسترد شود و مسئلۀ پرداخت این مبلغ توسط‏‎ ‎‏بنیاد مستضعفان موضوعیت ندارد. در این نامه با اشاره به اینکه بیش از هشتاد درصد از این مبلغ به‏‎ ‎‏مصرف رسیده است و در عین حال قرار بوده وام دریافتی در مهلت معینی مسترد شود، از امام خمینی‏‎ ‎‏کسب تکلیف شده است. با توجه به مغایرت نامۀ صندوق تعاون صنفی و نامۀ اخیر، امام خمینی آقای‏‎ ‎‏موسوی (نخست وزیر) را مسئول حل موضوع کرده اند:‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏بسمه تعالی ‏

‏‏جناب آقای نخست وزیر‏

‏‏ گزارش قبلی با این گزارش مخالف است. جنابعالی طرفین را بخواهید و مسئله را حل‏‎ ‎‏کنید.‏

‏‏۵ تیر ماه ۶۴‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

 صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۹۷

. انتهای پیام /*