پرتال امام خمینی(س): مقام معظم رهبری در باره  ارزش کار و کارگر در اسلام می فرماید: حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن در نگاه نخست به نظر می رسد که برای اولین بار در غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی چندان سابقه ای ندارد، اما مطالعه و تأمل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرن ها پیش از به وجود آمدن حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر به این قشر چنان عظمتی بخشیده است که در هیچ یک از مکاتب بشری دیده نمی شود.

. انتهای پیام /*