پرتال امام خمینی (س): مسجد در اسلام و در‏‎ ‎‏صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای اسلامی بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامی‏‎ ‎‏شروع می شده است و از مسجد حرکت قوای اسلامی برای سرکوبی کفار و وارد کردن‏‎ ‎‏آنها در ‏‏[‏‏زیر‏‏]‏‏ بیرق اسلام بوده است. همیشه در صدر اسلام مسجد مرکز حرکات و مرکز‏‎ ‎‏جنبشها بوده است. (صحیفه امام:ج ۷،ص۶۵)

. انتهای پیام /*