به گزارش پرتال امام خمینی(س)، مؤلف در این اثر در 5 مقاله، افزون بر ارائه ارکان اندیشه سیاسی امام خمینی(س)، ریشه‌های نظری تفکرات ایشان را در آموزه‌های دینی بررسی کرده و می‌کوشیده از خلأها و آسیب‌های پیش‌گفته دوری کند.

در مطالعات مربوط به اندیشه سیاسی اسلام، آسیب‌شناسی گونه‌ای از تفاسیر اندیشه دینی نکته مورد توجه است که نوعی اصالت تسلیم، توقف نظری و رئالیسم سیاسی را برای جهان اسلام به ارمغان می‌آورد.

حرکت امام خمینی(س) نقطه مقابل این تفاسیر، در برهه حساس از تاریخ معاصر است. از این رو، فهم زوایای این حرکت تنها پس از بازشناسی تاریخی اندیشه سیاسی اسلام و الگوهای عملی نهضت اسلامی، به‌ویژه نهضت عاشورا از یک سو، و شناخت جامع رویکردهای رقیب در جهان اسلام از دیگرسو امکان‌پذیر است.

چارچوب تفکر و عمل امام خمینی(س) که مبتنی بر نحوه برداشت ایشان از مفاهیم عاشورایی به‌عنوان مفاهیم واسط برای تبیین حرکت مردمی علیه رژیم پهلوی، بوده است، حداقل در سال‌های دهه‌های 40 و 50، جدید و بکر بوده است. بنابراین نهضت امام‌خمینی(س) قابل پیش‌بینی و پیشگیری نبوده است.

کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی(س) مجموعه مقالاتی است که در سال‌های گذشته در سمینار بین المللی امام خمینی(س) در تهران ارائه شده اند و اکنون با افزودن 3 مقاله دیگر، به چاپ رسیده است.

این کتاب با 108 صفحه و قیمت 4 هزار و 500 تومان به تازگی منتشر شده است.

منبع: مهر

. انتهای پیام /*