اهمیت و جایگاه امر قضا و دستگاه قضائی در تأمین حقوق فردی و اجتماعی وهمینطور فراهم آوردن زمینه های امنیت و آسایش خاطر افراد در جامعه، امری قطعی  و پذیرفتنی است و البته در حوزه اندیشه اسلامی اهمیت بیشتری بدان داده شده و مباحث مفصلی از احکام فقهی را به خود اختصاص داده است و امام خمینی(س) هم که اسلام را به عنوان بهترین وسیله الهی پاسخگوی نیازهای اجتماعی بشری می نگرد، طبیعی است که به این اهمیت توجه ویژه نشان دهد و بر کاربرد درست آن پافشاری داشته باشد. «حافظ مکتب»، «پاسدار وجهه اسلام»، «نشانه سلامت جمهوری اسلامی»، «حافظ حقوق مردم»، «مسأله مهم اسلام»، «ناجی کشور»، «تأمین کننده امنیت جامعه» و بسیاری موارد ایجابی دیگر از این دست و در وجوهی جلوگیرنده و مانع بدیها و خلاف های متعدد، ازجمله تعبیراتی است که در آثار حضرت امام در مورد اهمیت و جایگاه و نیز وظایف دستگاه مهم قضا با آن مواجه می شویم که هر کدام در جای خود درس آموز است و ذیلا دو مورد آورده می شود:

 1-«شاید در اسلام کمتر چیزى مورد توجه بوده است مثل قوّه قضاییه. نکته ‏اش هم معلوم است؛ براى اینکه در دست قوّه قضاییه، همه چیز ملت است؛ جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در تحت سیطره قوّه قضاییه است و قاضى چنانچه- خداى نخواسته- نالایق باشد، ناصحیح باشد، این در اعراض و نفوس مردم سلطه پیدا بکند، معلوم است چه خواهد شد.» (صحیفه امام، ج‏13، ص: 111)

2- «قوه قضائیه باید توجه بکند که سر و کارش با جان و مال مردم است، نوامیس مردم، سر و کار این با آنهاست و باید افراد صالح در آنجا باشند، سالم باشند و توجه بکنند که خطاى قاضى بزرگ است، عمدش مصیبت‏ بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلى در این معنا توجه کنند.» (همان، ج1/،ص379)

منبع: جماران

. انتهای پیام /*