نماینده سازمان عفو بین الملل در روز 19 آبان 57 در نوفل لوشاتو با حضرت امام خمینی(س) دیدار داشت و طی گفت و گویی کوتاه از ایشان درباره آینده ایران پس از سرنگونی شاه پرسید. امام خمینی در پاسخ از ضروریات دوران مبارزه‏ سخن گفتند. متن این گفت و گوی کوتاه را در ادامه می خوانید:

هدف شما سرنگونی نظام شاهنشاهی و آزادی مردم تحت ستم ایران و استقرار حکومت اسلامی است.

الف) آیا حرکت کنونی ایران متشکل است و دارای یک تشکیلات می‏ باشد؟

ب) شما چه معیارهایی را برای شایسته بودن یک تشکیلات مقرر می ‏فرمایید؟

ج) چه معیارهایی را مقرر می‏ نمایید که نشان‏ دهنده شایستگی و لیاقت گروه یا گروه هایی باشد که پس از پیروزی، هدایت مردم می‏ تواند به عهده آنها باشد؟

الف) در بدترین شرایط اختناق و خفقان که بر ایران حاکم است، عملکرد نهضت ملت ایران نشانه وجود یک روح تشکیلاتی است که توانسته است جنبش را به مرحله کنونی برساند و به موازات نزدیک شدن جنبش به مرحله پیروزی نهایی، فرم تشکیلات، قطعی تر و اعلام خواهد شد.

ب) برخورداری از یک رهبری صد در صد مورد اعتماد و امین، داشتن شعارها و آرمانهایی که کاملًا تجسم دهنده خواسته‏ های عموم مردم باشد، از معیارهای ضروری و اولیه است، و آن شعارها در مرحله کنونی، عبارت است از سرنگونی سلطنت پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی.

ج) نداشتن سوابق مشکوک و شناختن درست هویت جامعه ایرانی و آرمانهای اساسی آنها در ابعاد مادی و معنوی، تقوی و صداقت و درستی در عمل، قدرت رهبری و اداره امور و استقامت در مبارزه برای عقیده، شرایط اساسی برای هدایت مردم است.

الف) آیا در حکومت اسلامی، مارکسیستها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟

ب) آیا در حکومت اسلامی مارکسیستها آزادی انتخاب شغل دارند؟

الف) در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ‏ای هستند، و لکن‏ آزادی خرابکاری را ندارند.

ب) در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب ضوابط قانونی محفوظ است.

از نظر اسلامی، زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بنای حکومت اسلامی شرکت نمایند؟

زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می‏ دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شی‏ء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی، می‏ تواند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی را به عهده بگیرد.

(صحیفه امام، ج‏4، ص: 435 و 436)

 

. انتهای پیام /*