سخنرانى حضرت امام خمینی در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران در صبح 8 اردیبهشت 1361 شامل نکات بسیار مهمی بود. سخنان امام در این دیدار بیشتر حول دو محور اهمیت انتشارات در جامعه و لزوم حفظ محبوبیت سپاه قرار داشت.

متن کامل این بیانات را در ادامه از نظر می گذرانید:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

اهمیت و ارزش انتشارات

ابتدا باید من از سپاه پاسداران و از شما آقایان تشکر کنم که اشخاصى هستند که به حسب غالب متعهدند و براى اسلام و براى جمهورى اسلامى عمل مى کنند. و خداى تبارک و تعالى ان شاء اللَّه آنها را تقویت کند. و شهداى آنها را با شهداى صدر اسلام محشور کند. و بازماندگان آنها- که همه هستند- را تأیید کند، که این جمهورى اسلامى را که مى بینید همه قدرتها بر خلافش قد علم کرده اند ان شاء اللَّه به منزل برسانند و به نسل آتیه تحویل بدهند.

اهمیت انتشارات، مثل اهمیت خونهایى است که در جبهه ها ریخته مى شود. و مِدادُ الْعُلَماءِ افْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء «1» براى اینکه، دماء شهدا گرچه بسیار ارزشمند است و سازنده، لکن قلمها بیشتر مى تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها مى سازند و شهیدپرور هستند قلمها. لهذا این عمل [را] که شما دارید، باید ارزشش را توجه کنید و مسئولیتش را. و عمل هر چه ارزش بیشتر داشته باشد، مسئولیتش هم بزرگتر است. و حالا که شما در انتشارات واقع هستید و در جهت فرهنگ این گروه هستید، باید توجه کنید به انتشاراتتان که یک انتشارات مفید باشد. و باید انتشارات امروز، جبران انتشارات زمان رژیم سابق را بکند.

جبران تباهى هاى گذشته، وظیفه انتشارات

 [در سابق به وسیله ] انتشارات کشاندند جوانهاى ما را به فساد، به تباهى. دختر و پسر را به فحشا کشاندند، و گناه بزرگش گردن انتشارات آن روز بود. آنها هم یک عامل قوى براى آن مسأله بودند. و باید انتشارات در هر جا هست، چه سپاه و چه جاهاى دیگر توجه کنند که آن کارهایى که آنها کردند و جوانهاى ما را به تباهى کشیدند، اینها جبران کنند آن را. و توجه به اینکه، البته جوانها زیادند در این سپاه پاسداران، و ممکن است گاهى وقتها یک جوانى- به واسطه جوانى که دارد، با حُسن نیتى که دارد- یک کارى بکند که موافق با مصلحت نباشد.

باید این انتشارات یک مقدارش هم راجع به نصیحت خود این سپاه پاسداران باشد.

یعنى، شما اختصاص بدهید یک مقدارى از او را براى ساختن جوانهایى که حالا در سپاه پاسداران هستند، و بعدها هم مى آیند تا اینکه ان شاء اللَّه این کار شما، هم سازنده خود این گروه باشد، و هم تبلیغات براى دیگران، و جلوى تبلیغات سوئى که بر ضد ما الآن از همه جا هست، و شاید اکثر رادیوها تقریباً اکثرى که آن طرفش همه است، و اکثر منشورات خارجى، آن قدرى که براى ما نمونه هایش گاهى مى آید، اینها مخالفت مى کنند. یعنى، با همه جدّیتى که دارند هر چیز خوب اینجا را بد جلوه مى دهند. و اگر یک چیز خوبى واقع شده باشد سبک جلوه مى دهند یا جلوه نمى دهند. و ما باید تبلیغاتمان، مقداریش راجع به این باشد که این جمهورى اسلامى را برسانیم به مردم خارج. حالا هم که دیدید که با زبانهاى دیگرى هم هست، انگلیسى هست، عربى هم هست، که مناطق دیگر هم بفهمند که اینجا چه مى گذرد، وضع اینجا چه جورى است. اینجا را آن طورى که نویسنده هاى خارجى، گوینده هاى خارجى یا گوینده هایى که از اینجا سرخورده شدند و رفتند به خارج، آنها مى گویند. یک هیولاى عجیب و غریبى از این جمهورى اسلامى و از متصدیان آن ارائه مى دهند و باید جبران بشود این امور به تبلیغات- البته عمل باید عمل صحیح باشد- و تبلیغات هم باید ارائه بدهد آن اعمالى که واقع مى شود.

و- خداى نخواسته- اگر، یک وقتى انحرافى دیدید در بعضى از دوستانتان که حُسن نیت هم دارند، لکن گاهى اشتباهاتى دارند، باید بگویید به کسانى که آنها را تبلیغ مى کنند، باید تبلیغ کنند. شما بطور کلى در مجلاتى که دارید، یک بابى را براى  نصیحت داخل سپاه باز کنید. بطور کلى، نه بطور شخصى. بطور کلى آنها را هدایت کنید که ان شاء اللَّه این یک ستون فقراتى باشد از براى جمهورى اسلامى، و بتواند این جمهورى اسلامى را ان شاء اللَّه به پیش ببرد. و خداوند همه شما را توفیق و سعادت و سلامت بدهد.

لزوم حفظ محبوبیت سپاه در میان مردم

و شما بدانید که این خدمتى که شما امروز دارید مى کنید، من مى توانم بگویم ارزنده تر از خدمتهایى است که در طول تاریخ براى اسلام شده. براى اینکه در سابق این طور دشمنهایى که ما الآن داریم نداشته اند. یعنى روابط نبوده اصلش. امریکایى در کار نبود. آن اسلام آن طرف واقع شده بود و سر و کارشان با روم و ایران بود. امّا حالا سر و کار با همه ممالک دنیاست. آن ور دریاها مى آیند دخالت در اینجا مى کنند. و سایر کشورها مى خواهند دخالت کنند در کارهاى همه کشورها. و ما باید توجه کنیم و مایى که مى خواهیم خودمان بایستیم روى پاى خودمان، باید مردم را دعوت کنیم به اینکه استقامت کنند؛ دعوت کنیم به اینکه در صحنه حاضر باشند و جوانهاى خودتان [را] هم دعوت کنید به خیر و صلاح، که این محبوبیتى که شما الآن در بین مردم دارید این خیلى ارزش دارد؛ این را باید حفظ کنید. مادامى که شما این محبوبیت را دارید در بین مردم و مردم پشتیبان شما هستند، این سپاه به قوّت خودش باقى هست و مى تواند خدمت بکند. و اگر- خداى نخواسته- یک وقتى لغزشهایى پیدا بشود و جلوگیرى نشود آن وقت هم ممکن است سرایت بکند. و ممکن است یک اشخاصى باشند که- خداى نخواسته- وارد شده باشند در بین شماها و بخواهند یک کارهایى را بکنند. این هم یک مسأله مهمى است که من کراراً تذکر داده ام که این جهت [را] خیلى باید توجه داشته باشید. بلکه در همین کارى که شما انجام مى دهید که کار تبلیغاتى است و بسیار مهم است، باید توجه کنید که اشخاص که آشنا با آنها هستید در این امر باید باشند. بعد هم نوشته هاى شما را همان طورى که دیدید که نظر دارند، حوزه علمیه هم نظر دارد به این، آنها نظر داشته  باشند که اگر یک وقت- خداى نخواسته- از زیر قلم یک کسى اشتباهى در رفت، یا اگر خداى نخواسته کسى باشد که بخواهد اشتباهات درست کند، آنها توجه داشته باشند و به کمک همه جلوگیرى بشود.

من هم وظیفه ام دعاست. به همه تان دعا مى کنم. خداوند همه شما را حفظ کند، موفق باشید. خداوند این جمهورى اسلامى را که براى خدا دارند کار مى کنند، و این ملت الآن براى خدا قیام کرده است و به پیش مى رود تا اینکه این جمهورى اسلامى متصل بشود به زمان ظهور حضرت- سلام اللَّه علیه- موفق باشید.

(صحیفه امام، ج 16، ص: 227- 230)

. انتهای پیام /*