کتاب پرتوهای فلسفه سیاسی در اندیشه امام خمینی اثر کامل الهاشمی است که در این کتاب نویسنده اندیشه های عرفانی، فلسفی و سیاسی را سه عامل مهم در  فعالیتهای انقلابی و سیاسی و قیام امام خمینی (س) به شمار آورده و با اشاره به ریشه های عرفانی و معنوی این قیام می نویسد؛ امام عرفان را از انزوا و گوشه نشینی در خانقاهها بیرون آورد و آن را برمسند تحولات روزمره زندگی سیاسی قرار داد و با اعتقاد و باور به نقش امدادهای غیبی و فیوضات الهی اهداف انقلابی و حیات سیاسی خویش را به پیش برد. این پدیده در جهان بی نظیر و کم سابقه بوده است.

او می نویسد؛ در بیانات و مکتوبات وی واژه ها و اصطلاحات جدیدی مشاهده می شود که قبلا در هیچ یک از سخنان و تالیفات شخصیتهای سیاسی دولتی و مردمی دیده و یا شنیده نشده است و این رفتار و منش تمامی شخصیتها و تحلیلگران سیاسی و کارشناسان مسائل استراتژیک جهان را شگفت زده کرده است.

وی اندیشه فلسفی امام را از نوع فلسفه عقلی و استدلالی و واقعگرا توصیف می نماید و خط مشی سیاسی ایشان را مبتنی بر بیداری مردم و آزادی آنها از قید و بند جهل،  عقب ماندگی و وابستگی بیان می کند.

نویسنده با این مقدمه ابعاد شخصیتی امام را  در سه حوزه عرفان و فلسفه و سیاست بررسی می کند و " انسان خلاصه موجودات عالم است" و " قدرت مردم فناناپذیر است" و "ضرورت برقراری حکومت دینی" را محور اصلی اصلاح فرد و جامعه در این دیدگاه می داند که از قرآن کریم نشأت گرفته است.

منبع: فصلنامه حضور؛ ش25، ص280.

. انتهای پیام /*