خبر تاپ

کرامت انسانی و حق شهروندی با تکیه بر اصول اسلام و دیدگاه امام خمینی(س)

کرامت انسانی و حق شهروندی با تکیه بر اصول اسلام و دیدگاه امام خمینی(س)

بیت الغزل اندیشه سیاسی امام خمینی(س) تأسیس حکومتی اسلامی بود که در آن کرامت، حرمت، شرافت وحیثیت شهروندان پاس داشته شود. در این اندیشه، همه چیز به مردم ختم می شود. کسانی که با عنوان محروم و مستضعف سال ها طوق فرمانبرداری توسط رژیم های گذشته ایران بر گردنشان گذاشته شده بود، در جایگاه واقعیشان به عنوان شهروند قرار گرفته اند.

اخبار تاپ

جمع بندی پیام هشت ماده ای امام خمینی(س)

جمع بندی پیام هشت ماده ای امام خمینی(س)

با توجه نقش محوری و بی بدیل قوه قضائیه در تأمین حقوق مردم حضرت امام(س) در نظام جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده قلمداد و بر استقلال آن تاکید ویژه دارند: «قوه قضائیه، که ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است، قوه‏ ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد. و اگر کسانی پیدا شوند که ندانسته در امور قضایی دخالت می‏ کنند، باید بدانند که بر خلاف دستورات شرعیه و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‏ اند.»

تحلیلی بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)

تحلیلی بر فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)

این فرمان از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است و نکات ارزشمندی دارد که با تطبیق آن با شرع مقدس و موازین حقوق عرفی، زوایای مختلف آن قابل کشف و تبیین می باشد. در این فرمان قواعد حاکم بر مبانی حقوق اسلامی و اصول مسلم قانونگذاری از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفکیک قوا، قاعده فقهی حرمت مال مسلمان و حرمت عرض مسلمین مورد تأکید قرار گرفته است.

ملاک و معیار کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی(س)

ملاک و معیار کرامت انسان از دیدگاه امام خمینی(س)

به نظر امام خمینی(س) برابری انسان ها با اصل توحید فهمیده می شود. ایشان در این باره می فرماید: از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می گیریم که همۀ انسان ها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بندۀ او هستند. اصل برابری انسان ها و این که تنها امتیاز فردی، نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعدۀ تقوا و پاکی از انحراف و خطاست.

مطالب مرتبط

رعایت حریم خصوصی دیگران در قرآن، احادیث و آثار امام

رعایت حریم خصوصی دیگران در قرآن، احادیث و آثار امام

امام از غیرت خداوند یاد کرده، و هتک مستور مؤمنان را هتک ناموس الهی برمی شمارد. تردیدی نیست که ورود در حریم خصوصی مردم، خواه ناخواه سبب هتک حیثیت آنان خواهد شد؛ زیرا زشتی های پنهان انسان ها در این حرکت باطل آشکار می گردد و آنان نمی توانند مانند گذشته در موقعیت اجتماعی یا شغلی شان قرار بگیرند. از آن جا که خداوند ساتر عیوب یا پوشاننده زشتی های بندگان است، اخلاق اجتماعی اسلام اقتضا می کند که مؤمنان مظهر ستارالعیوب باشند.

حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی

دکتر الهام امین زاده

حقوق مردم از دیدگاه امام خمینی

حق نظارت از دیگر حقوقی بود که امام(رحمه ا... علیه) برای مردم قائل بود. بارها در خصوص تاکید بر استفاده دولت از نظارت و مشورت مردم فرموده بود که مردم در جامعه اسلامی نمی توانند نسبت به رفتار سیاسی و جهت گیریهای اجتماعی زمامداران خود بی تفاوت باشند. مردم حق و تکلیف دارند که بر سیاستگذاریها و اعمال دولت و کارگزاران نظام اسلامی نظارت نموده و با اظهار نظرات مشورتی و خیرخواهانه خود، موجبات استحکام و بهبودی دولت اسلامی و اصلاح زمامداران خویش را فراهم سازند.

حفظ آبروی مردم، توصیه جدی امام به مسئولان

حفظ آبروی مردم، توصیه جدی امام به مسئولان

در جمهوری اسلامی غیر از گروهک هایی که می‏ خواهند به اسلام و مسلمین ضرر و زیان بزنند، نباید دنبال عیب دیگران رفت. باید آبروی مردم را حفظ کنید و در هر مسئله‏ ای که پیش می‏ آید ببینید خدا چه می ‏گوید، که همان را انجام دهید.

 پیام هشت ماده ای حضرت امام توجه خاص به حقوق افراد جامعه دارد

پیام هشت ماده ای حضرت امام توجه خاص به حقوق افراد جامعه دارد

در تساوی حقوق شهروندی هم مصداقی در مورد آن حضرت وجود دارد. در دوره آن حضرت، ایشان اختلافی با یک یهودی داشتند؛ وقتی که برای حل مشکل به محکمه مراجعه کردند، هنگامی که وارد محکمه شدند قاضی گفت: سلام علیکم یا امیرالمومنین. حضرت علی (ع) فرمودند: من اینجا یک طرف دعوا هستم و شما نباید مرا اینگونه خطاب کنی...