خبر تاپ

اخبار تاپ

سیاستهای دفاعی امام‏‏ ‏

هفته دفاع مقدس

سیاستهای دفاعی امام‏‏ ‏

‏‏رهبری و هدایت جامعه و فرماندهی کل قوا، بر عهده امام بود. سیاست امام دربارۀ‏‎ ‎‏جنگ، مورد قبول ما بود. همه با اطاعت به آنچه که فکر می کردیم ایشان راضی هستند،‏‎ ‎‏عمل کردیم. خودمان همه قانع بودیم و به راهی که امام انتخاب کرده بودند، اعتراضی‏‎ ‎‏نداشتیم.

دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

دفاع مقدس

حماسه دفاع ملت مظلوم ایران با رهنمودها و فرماندهی امام خمینی (س)، دفاع مقدس نام گرفت و توانست هنر معنویت انقلاب را به جهان صادر کند و مشعل راه دفاع ملتها از هویت و استقلال خویش شود.

مروری بر دفاع مقدس ملت ایران

هفته دفاع مقدس

مروری بر دفاع مقدس ملت ایران

فتح فاو زنگ خطر را برای ابرقدرتهای حامی عراق به صدا درآورد و آنها به این فکر افتادند که باید به نوعی این جنگ خاتمه یابد، چون در دنیای غرب این نگرانی به وجود آمد که ایران برنده جنگ خواهد شد؛ لذا آنها از یک طرف به گسترش حمایتهای خود از عراق پرداختند و از طرف دیگر تحریمهای همه جانبه خود را علیه ایران افزایش دادند. ترس قدرتهای بزرگ و بخصوص امریکا از پیروزی ایران، سبب حضور امریکا در خلیج فارس و در نتیجه رویارویی و در گیری او با ایران شد. امریکا در ادامه فشارهای خود، هواپیمای مسافربری ایران را در تیر ماه 1367 در خلیج فارس ساقط کرد و جدی ترین تهدید خود را علیه ایران به کار برد.

سرمقاله

گزیده ای از سخنان امام خمینی در مورد دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

گزیده ای از سخنان امام خمینی در مورد دفاع مقدس

من در اینجا از همۀ فرزندان عزیزم در جبهه های آتش و خون که از اول جنگ تا‏‎ ‎‏امروز به نحوی در ارتباط با جنگ تلاش و کوشش نموده اند، تشکر و قدردانی می کنم. و‏‎ ‎‏همۀ ملت ایران را به هوشیاری و صبر و مقاومت دعوت می کنم. در آینده ممکن است‏‎ ‎‏افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی در میان مردم این مسئله را مطرح نمایند که ثمرۀ خونها‏‎ ‎‏و شهادتها و ایثارها چه شد. اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفۀ شهادت بیخبرند و‏‎ ‎‏نمی دانند کسی که فقط برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و‏‎ ‎‏بندگی نهاده است حوادث زمان به جاودانگی و بقا و جایگاه رفیع آن لطمه ای وارد‏‎ ‎‏نمی سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصلۀ طولانی را باید بپیماییم و‏‎ ‎‏در گذر زمان و تاریخ انقلاب و آیندگان آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان،‏‎ ‎‏انقلاب و اسلام را بیمه کرده است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده‏‎ ‎‏است. و خدا می داند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست؛ و این ملتها و آیندگان‏‎ ‎‏هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت‏ ‏مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال‏‎ ‎‏آنان که با شهادت رفتند! خوشا به حال آنان که در این قافلۀ نور جان و سر باختند! خوشا به‏‎ ‎‏حال آنهایی که این گوهرها را در دامن خود پروراندند!

ادامه