بیانات
ضرورت تصفیه در سازمان رادیو ـ تلویزیون
بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1359

زمان (قمری) : 6 رج‍ب‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 324

موضوع : ضرورت تصفیه در سازمان رادیو ـ تلویزیون

زبان اثر : فارسی

مخاطب : طارمی، محمد حسین (مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما)

بیانات خطاب به مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما (ضرورت تصفیه در سازمان)

بیانات

‏زمان: 31 اردیبهشت 1359 / 6 رجب 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: ضرورت تصفیه در سازمان رادیو ـ تلویزیون‏

‏مخاطب: طارمی، محمدحسین (مدیر واحد اطلاعات صدا و سیما)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ضرورت تحول در رادیو ـ تلویزیون

‏     من همیشه از این رادیو ـ تلویزیون نگرانی داشته ام؛ برای اینکه این رادیو ـ تلویزیون‏‎ ‎‏یک بنگاهی است که از تمام این رسانه های گروهی مهمتر است؛ برای اینکه الآن در تمام‏‎ ‎‏دهات، در تمام شهرستانها، تقریباً عمومی شده است. رادیو ـ تلویزیون هم تقریباً و آناً‏‎ ‎‏هر مطلبی واقع می شود، همه جای ایران و خارج متوجه می شوند. و این رادیو ـ تلویزیون‏‎ ‎‏باید اصلاح بشود؛ یعنی باید متحول بشود به یک بنگاه تعلیمی، آن هم تعلیمات اسلامی.‏‎ ‎‏اخباری که در آنجا گفته می شود و واقع می شود، باید برخلاف موازین اسلام نباشد ‏‏[‏‏که‏‏]‏‎ ‎‏هر گروهی بخواهند توطئه کنند، بیایند در رادیو ـ تلویزیون حرفهایی بزنند که توطئه آمیز‏‎ ‎‏باشد. البته نه اینکه ما می گوییم باید سانسور باشد؛ ما می گوییم باید بر طریق اسلام و ملت‏‎ ‎‏باشد.‏

آزادی در چهارچوب نظام اسلامی

‏     ملت، اسلام را می خواهد، و همۀ نهادهایی که در ایران هست باید اسلامی باشد.‏‎ ‎‏معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند، در توطئه هم آزاد است، نه، در‏‎ ‎‏توطئه آزاد نیست؛ یا حرفهایی را بزند که شکست ملت است، شکست نهضت است، این‏‎ ‎‏آزادی نیست. در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همۀ مردم آزاد هستند.‏‎ ‎‏کسانی هم حرف دارند، حرفهایشان را می زنند، حتی هر فرقه ای باشند؛ اما بخواهند‏‎ ‎‏توطئه کنند، بخواهند اسلام را بشکنند، بخواهند نهادهایی که الآن مشغول فعالیت‏

‏اسلامی هستند، اینها را بشکنند همچو چیزی نمی شود باشد.‏

‏     شما هم از این تیپهای روشنفکری که همیشه با قلمشان مشغول یک فسادکاری‏‎ ‎‏هستند، باید از اینها هیچ وقت نترسید. اینها با بهانه ای می خواهند دستشان بیاید و هر چه‏‎ ‎‏دلشان می خواهد بگویند. از اولی هم که این نهضت شروع شد، که رو به رشد و ترقی‏‎ ‎‏گذاشت، این طایفه ـ البته نه همه شان ، اما آنهایی که سوء قصد دارند، غربزده اند ـ آنها‏‎ ‎‏مشغول فعالیت بر ضد انقلاب بودند، هر مطلبی پیش می آمد اینها یک سنگی جلوی پا‏‎ ‎‏می انداختند. باید شما از اینها هیچ ملاحظه نکنید، و از اینکه یک دسته ای مثلاً مخالفت با‏‎ ‎‏شما بکنند ابداً باکی نداشته باشید. البته هر کار مهمی یک دسته مخالف دارد. شما با‏‎ ‎‏قاطعیت در آنجا اشخاصی که می بینید که در آنجا فاسد هستند، اشخاصی که در آنجا‏‎ ‎‏توطئه گر هستند، باید با شرکت همۀ این نهادهای اسلامی، آنها را کنار بگذارید، و‏‎ ‎‏نگذارید این فعالیتها را بکنند.‏

رادیو و تلویزیون مربی جامعه و نسل جوان

‏     و بالاخره یک رادیو ـ تلویزیون اسلامی و مربی جامعه ‏‏[‏‏باید داشته باشیم‏‏]‏‏. در طول‏‎ ‎‏مدتی که شاه، محمدرضا شاه مخلوع، این تلویزیون را تحت سیطره خودشان داشتند،‏‎ ‎‏کوشش می کردند که جوانهای ما را منحرف کنند؛ یعنی نگذارند این قوه ای که باید برای‏‎ ‎‏کشور خدمت بکند، اینها راهشان را کج کردند که در خدمت دیگران باشند، این باید‏‎ ‎‏درست بشود، باید متحول بشود. باید رادیو ـ تلویزیون مربی جوانهای ما، مربی مردم‏‎ ‎‏کشور باشد، نه اینکه مطالبی در او گفته شود که مخالف با وضعیت کشور است، مخالف با‏‎ ‎‏مصلحت کشور است، و جوانهای ما را جوری بار می آورند که برای خودشان نباشند،‏‎ ‎‏برای دیگران باشند. جوانها را یک قسمشان را اینطوری بار می آورند که به مراکز فساد‏‎ ‎‏می کشیدند، می کشاندنشان. درست کرده بود همه جای ایران مراکز فساد را، که جوانها را‏‎ ‎‏می کشیدند به آنجا و فاسدشان می کردند، از راه شهوات. یک دسته شان را می کشیدند‏‎ ‎‏دنبال مواد مخدره، از آن راه فاسدشان می کردند. و تمام نقشه این بود که این قوۀ فعاله ای‏

‏که همه کار از آن باید بیاید، و مملکت خودش را اداره کند، این، یا لاقید بشود، و یا اینکه‏‎ ‎‏مخالف بشود با کشور خودش «مِن حَیثُ لایَشعُر»‏‎[1]‎‏ و بعضی هم با توجه. و یکی از‏‎ ‎‏مواردی و بنگاههایی که در این مطلب خیلی کوشش می کرد رادیو ـ تلویزیون بود، که‏‎ ‎‏اول از پخش کردن چیزهایی که مخدرات خودش بود، این موسیقیها همه مخدر هستند؛‏‎ ‎‏یعنی جوانهای ما را، جوانی که عادت به موسیقی کرد دیگر نمی تواند کار انجام بدهد،‏‎ ‎‏دیگر نمی تواند قاطع باشد. رادیو ـ تلویزیون تقریباً اکثر اوقات جوانهای ما را به اینطور‏‎ ‎‏گوش کردن وامی داشت. از طریق چشم، جوانهای ما را فاسد می کردند؛ زنهای کذا و کذا‏‎ ‎‏را پشت آنجا نمایش می دادند و جوانها از این راه فاسد می شدند. و همۀ مقصد این بود‏‎ ‎‏که در ایران یک قوۀ فعاله ای که بایستد در مقابل کسانی که دشمن ایران و اسلام هستند‏‎ ‎‏نباشد، تا هر کاری دلشان می خواهد بکنند. این باید متحول بشود؛ باید رادیو ـ تلویزیون‏‎ ‎‏همچه باشد که جوانها را بار بیاورد، به طوری که مستقل و دارای اراده و تصمیم باشد، نه‏‎ ‎‏پایبند این مسائل شهوانی یا آن مسائل دیگری که مثل هروئین و امثال ذلک. اینها باید در‏‎ ‎‏رادیو ـ تلویزیون جوری عمل بشود که اینها را محترز‏‎[2]‎‏ کنند از آنها، بترسانند آنها را از‏‎ ‎‏اینطور مسائل.‏

آموزنده بودن فیلمهای تلویزیون

‏     و همین طور باید فیلمهایی که در رادیو هست، در تلویزیون هست، فیلمهایی‏‎ ‎‏آموزنده باشد، فیلمهایی باشد ولو از خود ایران درست کنند، آموزنده باشد، یا فیلمهایی‏‎ ‎‏که از خارج می آید درست تفتیش بشود که هیچی نباشد. آنها با شیطنت ممکن است به‏‎ ‎‏اینجا فیلمهایی را بفرستند که بخواهند فاسد کنند جوانهای ما را. اینها باید همه شان اداره‏‎ ‎‏بشود، درست بشود، اسلامی بشود، روی مقصد کشور باشد، روی مصالح کشور باشد.‏‎ ‎‏در خدمت خود کشور باشد، نه در خدمت دیگران.‏


‏     و امیدوارم که ان شاءالله شما موفق باشید، و با قدرت و با تصمیم اراده آنجا بروید و‏‎ ‎‏اصلاح کنید امور را، و پخش اخبار را. و باید تحت نظر بگیرید و نگذارید که یک اموری‏‎ ‎‏که برخلاف مصالح کشور است پخش بشود. من دعا می کنم که ان شاءالله موفق و مؤید‏‎ ‎‏باشید. و سایر نهادهای اسلامی هم با شما همفکر ان شاءالله هستند و هستند. و ان شاءالله ‏‎ ‎‏همه با هم این مرکز را یک مرکز اسلامی، یک مرکزی که برای تربیت جوانهای ما باشد،‏‎ ‎‏مربی باشد ان شاءالله شما موفق بشوید که درست بکنید.‏

ضرورت تصفیه افراد ناسالم از صدا و سیما

‏     و اما راجع به افراد، از قراری که من شنیدم، بعضی از افرادی که متعهد بودند و مسلمان‏‎ ‎‏بودند و برای کشور خودشان دلسوز بودند، از آنجا کنار گذاشتند، و بعضی افرادی که‏‎ ‎‏باید تصفیه بشوند، اینها باز سر کارها هستند. شما باید با سایر آقایانی که در آنجا هستند و‏‎ ‎‏متعهد، با هم این افرادی که الآن برای مملکت ما مضر هستند، این چپیها و اینهایی که به‏‎ ‎‏یک طرف، این طرف رابطه دارند، اینها را باید تصفیه کنید، و بدون اینکه بترسید تصفیه‏‎ ‎‏کنید اینها را، و به جای آنها جوانهای متعهد و اسلامی را بیاورید. و آنهایی را که بیرون‏‎ ‎‏کردند از اشخاصی که متعهد بودند، باز ببینید کسانی هستند که به درد می خورند، آنها را‏‎ ‎‏وارد کنید، و کسانی که مضر هستند به اینجا، ولو فرض کنید متخصص هم باشند ـ‏‎ ‎‏متخصص مضر، ضررش بیشتر از غیر متخصص است ـ اینها کنار باید بروند و تصفیه‏‎ ‎‏بشود. ان شاءالله تعالی موفق و مؤید باشید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - از آن جهت که نمی فهمد شعورش نمی رسد.
  • - برکنار، دور.