سخنرانی
تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب های جهانی
سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی (تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 خ‍رداد ‭1359

زمان (قمری) : 4 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 446

موضوع : تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب های جهانی

زبان اثر : فارسی

حضار : کارکنان جهاد سازندگی سراسر کشور

سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی (تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب ها)

سخنرانی

‏زمان: بعدازظهر 27 خرداد 1359 / 4 شعبان 1400‏

‏مکان: تهران، حسینیۀ جماران‏

‏موضوع: تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلابهای جهانی‏

‏حضار: کارکنان جهاد سازندگی سراسر کشور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مکتبی و مردمی بودن از امتیازات بی نظیر انقلاب ایران

‏     با اینکه جا تنگ است و شما آقایان در مضیقه هستید و هوا هم گرم است مع ذلک‏‎ ‎‏چند کلمه به آقایان عرض می کنم: انقلابهایی که در دنیا واقع شده یا پس از این واقع‏‎ ‎‏می شود، یا از طریق ملتها بوده است و یا از طریق حکومتها که به نحو کودتا یک انقلابی‏‎ ‎‏انجام می دادند. اکثراً انقلابات کودتایی بوده، آن انقلابها هم که از قِبَل ملت بوده است‏‎ ‎‏شاید کم انقلابی پیدا بشود که به هدایت احزاب و دستجات معین واقع نشده باشد. شما‏‎ ‎‏اگر بگردید در تمام انقلاباتی که واقع شده است، نخواهید پیدا کرد انقلابی که این دو‏‎ ‎‏خاصیت را داشته باشد: یکی اینکه از ملت واقع شده باشد بدون دخالت احزاب و‏‎ ‎‏گروهها و دستجات سیاسی و امثال اینها، و یکی دیگر اینکه مکتبی باشد و آن هم یک‏‎ ‎‏مکتب الهی. در همۀ انقلاباتی که در دنیا واقع شده است، مثل انقلاب ایران پیدا نخواهید‏‎ ‎‏کرد. انقلاب ایران یک جهت اسلامی داشت و حالا هم دارد و آن اینکه، سرتاسر ایران‏‎ ‎‏که مسلمان هستند ـ مگر نادری ـ اینها به همان ایدۀ اسلامی قیام کردند. همه دیدند که در‏‎ ‎‏سرتاسر ایران، آن وقت که هجوم از طرف رژیم فاسد به مردم بود، مردم همه از پیر و‏‎ ‎‏جوان و زن و مرد با «الله اکبر» پیش رفتند و همه هم از رژیم طاغوتی منحرف بودند و‏‎ ‎‏رژیم اسلامی می خواستند. اینطور نبود که یک حکومت طاغوتی را بردارند و طرفدار‏‎ ‎‏یک حکومت طاغوتی باشند، یا طرفدار یک حزب سیاسی، هیچ، ابداً این مسائل نبود و‏‎ ‎‏این انقلاب تبع ایدۀ اسلامی بود. اسلام همه چیز دارد، لکن اینطور نبود که ملت ما بریزند‏

‏بیرون و بگویند که ما مثلاً فلان رژیم کذایی را می خواهیم؛ همه می گفتند ما اسلام را‏‎ ‎‏می خواهیم، همه اجتماع داشتند در کلمۀ اسلام و جمهوری اسلامی. و هیچ یک از‏‎ ‎‏گروههای دیگر چه سیاسی و چه غیر سیاسی هیچ دخالتی در این نهضت نداشت و اینکه‏‎ ‎‏به طور معجزه آسا پیشرفت کرد همین قضیۀ اسلامی بودن بود. وقتی یک ملت همه شان‏‎ ‎‏قیام کردند و همه هم نظرشان خدا بود، این ملت پیش می برد؛ برای اینکه خوف از مرگ‏‎ ‎‏ندارد، الهی است. کسانی که الهی هستند خوف ندارند از هیچ چیز؛ از خدا می ترسند و‏‎ ‎‏دنبال اینکه احکام خدا را در کشورشان ایجاد کنند و متحقق کنند بپا خاستند. هیچ حزبی،‏‎ ‎‏هیچ گروهی، هیچ شخصی حق ندارد که بگوید این را من ایجاد کردم، ما ایجاد کردیم؛‏‎ ‎‏این را ملت درست کرد و این را خدا درست کرد. معجزه ای بود که به ارادۀ خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی، تحقق پیدا کرد، و تا این جهت الهی و خدایی است این ملت دیگر آسیب پذیر‏‎ ‎‏نیست.‏

خاصیت های انقلاب اسلامی ایران

‏     و خاصیت یک نهضت اسلامی که از خود توده ها و خود ملت برخاسته همینهایی‏‎ ‎‏است که در ایران واقع شد؛ یک دفعه سرتاسر ایران بعد از اینکه انقلاب به پیروزی تا‏‎ ‎‏حدودی رسید، سرتاسر کشور بدون اینکه یک نظمی در کار باشد، و یک اشخاصی‏‎ ‎‏بخواهند مردم را آگاه کنند، خودشان برخاستند و سازمانهایی درست کردند و گروههایی‏‎ ‎‏درست کردند؛ سرتاسر ایران خود ملت دادگاه درست کرد و در هر شهری و در هر‏‎ ‎‏ناحیه ای یک ملاّیی قاضی شد و چند نفری هم دادستان و امثال ذلک، بدون اینکه از‏‎ ‎‏مرکز یک تعیینی شده باشد و سرتاسر کشور نهادهای مختلف پیدا شد، جوشید. یکی از‏‎ ‎‏نهادهایی که از خود ملت جوشید و متکفل آن خود ملت بود، همین جهاد سازندگی بود.‏‎ ‎‏کمیته ها و پاسداران و همۀ این نهادهای تازه و جدید، بدون اینکه یک سازمانی در کار‏‎ ‎‏باشد، خودشان مردم درست کردند. و مادامی که این معنا باشد که مردم موظف می دانند‏‎ ‎‏خودشان را برای ساختن، آسیب نخواهند دید.‏


‏     آن روزی آسیب ـ خدای نخواسته ـ به کشور ما و به ملت ما می رسد که این معنایی که‏‎ ‎‏در اول نهضت پیدا شد وسبب پیروزی شد، این معنا از بین مردم برود؛ یعنی، به واسطۀ‏‎ ‎‏اختلافات و تشتتات و هواهای نفسانی طوری بشود که از آن معنای الهی که در بین ملت‏‎ ‎‏بود و موجب پیروزی شد تهی بشود و در آن وقت دست رحمت الهی از سر این کشور‏‎ ‎‏ـ خدای نخواسته ـ برداشته بشود. کاری بکنید که این کلمۀ ‏یَدُ الله ِ مَعَ الْجَماعَة‎[1]‎‏ از دستتان‏‎ ‎‏نرود. اگر جماعتها همه با هم باشند و ایدۀ اسلامی باشد دست خدا همراهشان است.‏

خدمت با قصد خالص الهی نه با اغراض نفسانی

‏     نهادهایی که در ایران از خود ملت پیدا شد، اولش با یک قصد خالصی، الهی پیدا شد‏‎ ‎‏و ظاهر شد. اگر این قصد خالص در پیش شما کوچک بشود دست خدا هم برداشته‏‎ ‎‏می شود. کوشش کنید که این نهادی که شما در آن خدمت می کنید و خدمت ارزنده ای‏‎ ‎‏هست، بسیار کوشش کنید که این خدمت در راه خدا باشد، خدمت به بندگان خدا،‏‎ ‎‏خدمت به بندگان مستضعف خدا که مورد عنایت حق تعالی هستند. کوشش کنید خدمت‏‎ ‎‏برای مستضعف باشد، نه برای هواهای نفسانی و کوشش کنید که این خدمت آلوده نشود‏‎ ‎‏به بعض از کارهایی که ناپسند است. شیاطین درصددند که هر یک از این نهادهای‏‎ ‎‏اسلامی را لکه دار کنند. دستهای خائنین در کار است. توطئه ها در کار است که این‏‎ ‎‏نهادهای اسلامی را به دنیا برخلاف آنچه که هست معرفی کنند. اگر ـ خدای نخواسته ـ در‏‎ ‎‏این نهادها یک کارهای برخلاف موازین انجام بگیرد فرصت دست بدخواهان می افتد،‏‎ ‎‏و در بوق و کَرنا این مطلب را بزرگ می کنند، و شما که برای خدا مشغول کار هستید شما‏‎ ‎‏را بدنام می کنند. دادگاههای سرتاسر کشور توجه داشته باشند که در دادگاه، خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی را در نظر بگیرند و از اشتباهات و خطاها و انحرافات پرهیز کنند و در‏‎ ‎‏اموال و نفوس مردم با احتیاط رفتار کنند، که اگر ـ خدای نخواسته ـ یک بیگناهی به دست‏‎ ‎‏اشخاص، مجرم حساب بشود یا جزایی برای او تعیین بشود، این در دستگاه الهی بسیار‏

‏بزرگ است و جواب ندارند بدهند. شما آقایان هم که در جهاد سازندگی هستید توجه‏‎ ‎‏کنید که جهاد سازندگی، سازندگی باشد، در آن تخریب نباشد، در آن انحراف نباشد. اگر‏‎ ‎‏جهاد سازندگی در آن انحراف نباشد و برای خدا باشد این همان جهادی است که توأم با‏‎ ‎‏جهاد اکبر هم هست.‏

‏     من ضمن تقدیری که از تمام شما جوانان و جوانان سرتاسر کشور که در جهاد‏‎ ‎‏سازندگی هستید و زحمت می کشید، لکن از شما می خواهم که در ضمن جهاد سازندگی‏‎ ‎‏جهاد نفس هم داشته باشید. اگر این کاری را که انجام می دهید برای خدا خالص بشود‏‎ ‎‏جهاد نفس هم تحقق پیدا کرده است. و من برای خاطر اینکه، این ازدحام موجب زحمت‏‎ ‎‏جمعی از آقایان است مطلب را تمام می کنم و از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همۀ‏‎ ‎‏شما پیش خدای تبارک و تعالی آبرومند باشید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - حدیث نبوی، صحیح ترمذی، ج3، ص316: «دست خدا با جماعت است».