بیانات
هدف اصلی، حاکمیت اسلام
بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان (هدف اصلی، حاکمیت اسلام)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 آذر ‭1362

زمان (قمری) : 6 ربیع الاول ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 241

موضوع : هدف اصلی، حاکمیت اسلام

زبان اثر : فارسی

حضار : فقها و حقوق دانان شورای نگهبان قانون اساسی

بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان (هدف اصلی، حاکمیت اسلام)

بیانات

‏زمان: صبح 20 آذر 1362 / 6 ربیع الاول 1404 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: هدف اصلی، حاکمیت اسلام ‏

‏حضار: فقها و حقوق دانان شورای نگهبان قانون اساسی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

معنای عدول از فتوا در بین فقها

‏     ‏‏آنچه مهم است این است که مامی خواهیم مطابق شرع اسلام مسائل را پیاده کنیم. پس‏‎ ‎‏اگر قبلاً اشتباه کرده باشیم باید صریحاً بگوییم اشتباه نموده ایم. و عدول در بین فقها از‏‎ ‎‏فتوایی به فتوای دیگر درست همین معنا را دارد. وقتی فقیهی از فتوای خود برمی گردد‏‎ ‎‏یعنی من در این مسئله اشتباه نموده ام و به اشتباهم اقرارمی کنم. فقهای شورای نگهبان و‏‎ ‎‏اعضای شورایعالی قضائی هم باید این طور باشند که اگر در مسئله ای اشتباه کردند‏‎ ‎‏صریحاًبگویند اشتباه کردیم و حرف خود را پس بگیرند، ما که معصوم نیستیم. پیش از‏‎ ‎‏انقلاب من خیال می کردم وقتی انقلاب پیروز شد افراد صالحی هستند که کارها را طبق‏‎ ‎‏اسلام عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون می روند کارهای خودشان را انجام می دهند.‏‎ ‎‏بعد دیدم خیر، اکثر آنها افراد ناصالحی بودند و دیدم حرفی که زده ام درست نبوده است،‏‎ ‎‏آمدم صریحاً اعلام کردم من اشتباه کرده ام. این برای این است که مامی خواهیم اسلام را‏‎ ‎‏پیاده کنیم. پس در این رابطه ممکن است من دیروز حرفی را زده باشم و امروز حرف‏‎ ‎‏دیگری را و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده ام‏‎ ‎‏باید روی همان حرف باقی بمانم امروزمی گویم مادام که احکام اسلام پیاده نشده است و‏‎ ‎‏افراد صالحی نداشتیم تا طبق اسلام عمل کنند، علما باید مشغول به کارهایشان باشند. این‏‎ ‎‏شأنی برای علما نیست که ریاست جمهوری و یا پست دیگری را داشته باشند. چون‏‎ ‎‏وظیفه است به این کارهامی پردازند. خلاصه یک چیز را نباید فراموش کنیم که همه‏

‏می خواهیم اسلام پیاده شود. ‏

نگرانی از تکرار مشروطه

‏     ‏‏من حالا هیچ نگرانی ندارم چون اکثر افراد رامی شناسم و می دانم که اکثراً متعهد و‏‎ ‎‏متدین هستند، بلکه نگرانی من از این است که نکند سستی کنیم و در پیاده کردن اسلام‏‎ ‎‏دقت لازم را ننماییم بعداً اشکال پیش بیاید. نکند مثل مشروطه شود که آقایان تلاش‏‎ ‎‏کردند و مشروطه را بنا گذاشتند، آن وقت چند نفر از سیاسیون مستبد، مشروطه خواه‏‎ ‎‏شدند و حکومت را گرفتند و هر دوره مجلس را بدتر از دوره قبل تشکیل دادند. امروز‏‎ ‎‏من هیچ ترسی ندارم، ولی ترسم از آن است که مبادا ما مسائل را به صورتی محکم‏‎ ‎‏تحویل دستۀ بعد ندهیم، ترسم از آن است که مبادا از حرفهای خارجیها بترسیم و در پیاده‏‎ ‎‏کردن احکام خدا سستی کنیم. ما باید همه چیز را به همان قوّتی که امروز دارد، تحویل‏‎ ‎‏دستۀ بعد دهیم، و آنها هم کوشش کنند که به همان قوّت تحویل دستۀ بعد دهند. ما باید‏‎ ‎‏بنیان را محکم کنیم و به دستۀ بعد دهیم تا پیش خدا مقصر نباشیم. باید هیچ سستی نکنیم‏‎ ‎‏و از این ترس نداشته باشیم که فلان رادیو یا دولت خارجی چه می گوید، رادیوهاباید به ما‏‎ ‎‏فحش بدهند. آن روزی را که امریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت. آن روز که کارتر و‏‎ ‎‏ریگان‏‎[1]‎‏ از ما تعریف کنند معلوم می شود در ما اشکالی پیدا شده است، آنها باید فحش‏‎ ‎‏دهند و ما هم باید محکم کارمان را انجام دهیم. شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ‏‎ ‎‏کس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند. احکام اولیه باید جاری شود و آن روز هم که‏‎ ‎‏اضطراری پیش آمد، احکام ثانویه که آن هم حکم خداست را باید جاری نمایند. باید‏‎ ‎‏بنیان از امروز محکم شود.‏

جلوگیری از دخالت زورگویان در انتخابات 

‏     ‏‏شورای نگهبان و شورایعالی قضایی و مجلس و دولت باید به گونه ای عمل کنند که‏‎ ‎‏بنیان محکمی را پایه گذاری نمایند. اگر بخواهیم به اسلام پایبند باشیم، باید آینده را در‏

‏نظر گرفته و درست نماییم. سعی کنید مثل مشروطه سستی نشود. الحمدلله امروز مثل‏‎ ‎‏زمان مشروطه نیست که خوبها در اقلیت بودند بلکه شما در اکثریت هستید و قلیلی هستند‏‎ ‎‏که انحراف دارند. و من قبلاً در مورد انتخابات گفتم که همه چیز ما باید روی موازین‏‎ ‎‏اسلامی باشد. افرادی که تعیین می شوند باید کسانی باشند که به درد اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی بخورند، و عقیده شان هم این باشد که اسلام خوب است. نه فقط اظهار کنند ولی‏‎ ‎‏عقیده نداشته باشند، کما اینکه در اول انقلاب خیلی ها اظهار اسلام می کردند. البته‏‎ ‎‏اقلیت های رسمی غیر مسلمان قانوناً انتخاب می شوند پس مردم، افرادی را که تعیین‏‎ ‎‏می کنند باید سعی در شناسایی آنها نموده و قبل و بعد از انقلابشان را در نظر بگیرند و بعد‏‎ ‎‏رأی دهند. پس مسئله خوب بودن خود شخص است نه اینکه از یک دستۀ خاصی باشد،‏‎ ‎‏نه اینکه اهل علم باشد، حزبی باشد، بازاری باشد، اینها دیگر شرط نیست، عمده موازین‏‎ ‎‏است که قانون و اسلام تعیین کرده است. ما باید مجلس را نگه داریم. ‏

‏     دوره اول مجلس در مشروطه بد نبود و شاید هم خوب بود، ولی بعدها کم کم رسید‏‎ ‎‏به جایی که خودشان افرادی را انتخاب می کردند. پس ما باید سعی کنیم مرتبۀ دوم بهتر از‏‎ ‎‏اول باشد، مردم بهتر شرکت کنند، مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع‏‎ ‎‏نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هر کس که‏‎ ‎‏خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می خوریم.‏‎ ‎‏خود مردم نگذارند قلدرها دخالت کنند، افراد نالایق دخالت کنند. اگرعده ای جمع‏‎ ‎‏شدند وافراد نالایق را انتخاب کردند، مردم به آنها رأی ندهند، اگر مردم هم متوجه‏‎ ‎‏نشدند. مجلس آنها را قبول نکند. تمام مردم موظفند که در انتخابات حاضر باشند و تحت‏‎ ‎‏تأثیر هیچ کس قرار نگیرند. بعد از اینکه مشورت کردند که برای اسلام مفید است رأی‏‎ ‎‏دهند. اگر کسی مورد شک بود و یا اگر کسانی منحرف، خودشان را معرفی کردند، به آنها‏‎ ‎‏رأی ندهند. ما باید مجلسمان را نگه داریم و کاری کنیم که برای دولتی خوب اساس‏‎ ‎‏باشد. مردم اگر از من گِله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف کرده ام، به اسلام چه.‏‎ ‎‏مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادی را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب رامی خواهند،‏

‏همه در انتخابات شرکت کنند و در صحنه حاضر باشند. اگر یک ظالم خلاف کرد، اسلام‏‎ ‎‏که نکرده است. پس باید کاری کنیم که ظلم نباشد و ظالم از بین برود. اگر دیدیم در این‏‎ ‎‏دوره خلاف شده و به افرادی ظلم شده باید تلاشمان را بیشتر کنیم تا خلاف و ظلم را از‏‎ ‎‏بین ببریم نه اینکه کنار رویم و از صحنه خارج شویم. زیرا اگر از صحنه خارج شویم ظلم‏‎ ‎‏بیشترمی شود. پس باید اجتماعمان را بیشتر کنیم و بیشتر در صحنه حاضر باشیم. خداوند‏‎ ‎‏به شما قدرت و سعادت عنایت فرماید. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ رؤسای جمهور امریکا: جیمی کارتر از حزب دمکرات و رونالد ریگان (از حزب جمهوریخواه).