سخنرانی
نقش بانوان در جامعه
سخنرانی در جمع اعضای مکتب های اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 ف‍روردی‍ن‌ ‭1363

زمان (قمری) : 6 رج‍ب‌ ‭1404

مکان: تهران

شماره صفحه : 401

موضوع : نقش بانوان در جامعه

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان اعضای مکتب های اسلامی قم و مسجد جامع نارمک

سخنرانی در جمع اعضای مکتب های اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)

سخنرانی

‏زمان: صبح 19 فروردین 1363 / 6 رجب 1404 ‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: نقش بانوان در جامعه ‏

‏حضار: بانوان اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

ظلم های رژیم پهلوی به بانوان ایران 

‏     ‏‏موجب تشکر است که خواهران، بانوان محترم در این مجلس آمدند تا من بعض‏‎ ‎‏چیزهایی که بر خواهران ما، در دوره های سابق گذشت و آنچه که نقش زنها بود در طول‏‎ ‎‏تاریخ صدوچند ساله ایران، عرض کنم. در رژیم طاغوتی پهلوی آن ظلمی که به بانوان‏‎ ‎‏محترم ایران شد، به مردها آن ظلم نشد. بانوانی که مقید بودند به اینکه بر طبق اسلام عمل‏‎ ‎‏کنند و موافق آنچه که اسلام امر کرده است زی خودشان را قرار بدهند، در آن رژیم در‏‎ ‎‏زمان رضاشاه به وضعی و در زمان محمدرضا به وضع دیگر. زمان رضاشاه، که من یادم‏‎ ‎‏است و خوب است که شماها یادتان نیست، آنچه بر بانوان گذشت قابل توصیف نیست.‏‎ ‎‏آن ظلمی که بر این قشر از ملت در آن دوران گذشت  نمی شود بیان کرد. آن فشاری که بر‏‎ ‎‏اینها وارد شد وآن مصیبتها که اینها تحمل کردند در زمان آن شاه فاسد نمی شود گفت که‏‎ ‎‏چه اندازه بود. در زمان محمدرضا آن عصر و آن وضع تبدیل شد به یک وضع دیگری‏‎ ‎‏که عمق جنایت زیادتر بوده از زمان او. او با قلدری و فشار و زدن و گرفتن و چادر‏‎ ‎‏پاره کردن و دست به گیسهای زنها گرفتن و کشاندن و اینها گذراند، و این اساساًبر خلاف‏‎ ‎‏عفت زنها قیام کرد. یعنی بر خلاف همه چیز ایران، یکیش هم زنهای ایران بودند که اینها‏‎ ‎‏با یک وضع خاصی و با یک توطئۀ خاصی اینها را می خواستند که به فساد بکشند و عفت‏‎ ‎‏را از جامعه ما بر دارند. و بحمدالله بانوان ایران مقاومت کردند و جز یک دسته ای که جزء‏‎ ‎‏دار و دستۀ خود آنها بودند و غربزده بودند و با رژیم او مناسب بودند، سایر خواهرها‏

‏مقاومت کردند. بنابراین، اسلام که در ایران زنده شد، آن خدمتی را که به بانوان کرده‏‎ ‎‏است و خواهد کرد ارزشش به اندازه ای است که نمی توانیم ما توصیف کنیم. اگر نبود این‏‎ ‎‏انقلاب و نبود این تغییر و تحولی که در ایران واقع شده بود، بعد از چند سال دیگر اثری از‏‎ ‎‏اخلاق اسلامی در ایران نبود. ‏

نقش برتر بانوان در نهضتهای اخیر ایران 

‏     ‏‏و بحمدالله این مسئله حل شد و حالا طوری شده است که خانمها همدوش با سایر‏‎ ‎‏برادران در تحصیل علم و عرفان و فلسفه و تمام شعب علم و ان شاءالله صنعت، فعالیت‏‎ ‎‏می کنند. آن وقت می گفتند که نیمی از جمعیت ایران که در پرده هستند دیگر کاری ازشان‏‎ ‎‏نمی آید. نه اینکه می خواستند کاری ازشان بیاید، برای اینکه مردها را هم آنها محروم‏‎ ‎‏کردند ازکارهای فعال، بلکه می خواستند که اینها را وارد کنند در جامعه به آن ترتیبی که‏‎ ‎‏خود آنها و رفقا و همراهان آنها بودند و به فساد بکشند جامعه را. و خداوند خواست که‏‎ ‎‏موفق نشدند. و شما بانوان امروز موجب افتخار هستید که همان طوری که برادران شما در‏‎ ‎‏حوزه ها مشغول تحصیل و تدریس و سایر کارهای اسلامی هستند، شماها هم با آنها‏‎ ‎‏هستید و امیدوارم فعالتر باشید. و البته باید شما توجه بکنید و عکس عمل آن چیزی که در‏‎ ‎‏رژیم سابق گذشت، شما عمل کنید. آنها اخلاق اسلامی را می خواستند ببرند و به جای او‏‎ ‎‏اخلاق اروپایی بنشانند. شما عکس عمل او را کنید که بعضی از این گولخوردههایی که‏‎ ‎‏باز در ایران ممکن است پیدا بشوند، تحت تأثیر شما واقع بشوند و آنها هم به طریقه شما‏‎ ‎‏عمل بکنند. ‏

‏     و اما نقش زنها در جامعه آن قدری که من یادم است و آن قدری که تاریخ به ماگفته‏‎ ‎‏است، در چند نهضت که در ایران واقع شد، نهضت تنباکو، نهضت مشروطه، قضیه پانزده‏‎ ‎‏خرداد، نقش زنها بالاتر از مردها اگر نبود، کمتر نبود. آنان در میدانها حاضر شدند و به‏‎ ‎‏واسطۀ حضور آنها در میدانها، مردها اگر قوتشان کم بود، زیاد شد، و اگر قوی بودند‏‎ ‎‏دوچندان شد. و آنچه که خود شما شاهد بودید در این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی‏‎ ‎‏حاضر است، در این انقلاب اسلامی نقش شما بانوان از نقش مردها بالاتر بود. یعنی شما‏

‏هم خودتان فعالیت می کردید و هم مردها را به فعالیت می کشاندید. بنابراین افتخاری که‏‎ ‎‏شما ایجاد کردید قابل تقدیر فراوان است. ‏

لزوم حضور زنان در صحنه های مختلف کشور 

‏     ‏‏و شما باید در همه صحنه ها و میدانها آن قدری که اسلام اجازه داده وارد باشید. مثل‏‎ ‎‏انتخابات که امروز عملی است که باید انجام بگیرد و صحبت روز است در ایران، خانمها‏‎ ‎‏همان طوری که مردها فعالیت می کنند برای انتخابات، خانمها هم باید فعالیت بکنند برای‏‎ ‎‏اینکه فرقی ما بین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست. سرنوشت ایران، سرنوشت همه‏‎ ‎‏است. یعنی آن قدری که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها آن قدر خدمت نکرد.‏‎ ‎‏اسلام، شما را حفظ کرد و شما متقابلاً اسلام را حفظ بکنید. حفظ اسلام به این است که‏‎ ‎‏این انتخابات که می خواهد مجلس دوم را متحقق کند، بدانید که انتخابات از اموری است‏‎ ‎‏که در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد، و بالاترین نقش است، و این‏‎ ‎‏انتخابات است که همه امور کشور را چه در داخل و چه در خارج باید بگذراند. ولهذا‏‎ ‎‏باید شما خانمها یک نقش بسیار فعال داشته باشید که خدای نخواسته، مجلس یک‏‎ ‎‏مجلسی نشود که به واسطۀ ورود بعض عناصر غیرصالح بتدریج کشانده بشود به طرف‏‎ ‎‏شرق یا به غرب، و همان بشود که در زمان سابق بود و همان بگذرد بر ما و شما که در زمان‏‎ ‎‏سابق می گذشت. ‏

‏     بحمدالله امروز مجلسی که بپا بشود، این مجلس امیدوارم که بهتر از مجلس سابق‏‎ ‎‏باشد و بحمدالله خواهد شد. برای اینکه همه قشرها مشغول فعالیت هستند و کسانی که‏‎ ‎‏بررسی کردند از این مسائل، امروز می گویند مردم در صحنه هستند و خودشان هم نظر‏‎ ‎‏دارند. باید همۀ شما در این امر نظر داشته باشید، در امور سیاسی نظر داشته باشید. برای‏‎ ‎‏اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، همان طوری که علم مخصوص یک‏‎ ‎‏طبقه نیست. همان طوری که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنند و جامعۀ خودشان را‏‎ ‎‏حفظ کنند، زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیتهای‏‎ ‎‏اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند، البته با حفظ آن چیزی که اسلام فرموده است،‏

‏که بحمدالله امروز در ایران جاری است. ‏

ناامید کردن دشمنان با شرکت فعال در انتخابات 

‏     ‏‏و من امیدوارم که مجلس یک مجلس بسیارخوبی باشد، و مجلسی باشد که با آزادی،‏‎ ‎‏همۀ ملت شرکت کنند و اعتنا به اینکه به ما بعدها خواهند گفت چه، نکنند. برای اینکه‏‎ ‎‏آنهایی که با ما دشمن اند، امروز در فعالیت هستند که این مجلس را لوث کنند. در خارج و‏‎ ‎‏داخل فعالیت هست و شما باید آن فعالیتها را با حضور خودتان، با اجتماع خودتان، با‏‎ ‎‏رفتن خودتان بر سر صندوقهای انتخابات، آنها را همه را خنثی کنید. ومجلس اگر باشد،‏‎ ‎‏ان شاءالله مجلس خوب باشد. با داشتن علما و قانوندانهای، حقوقدانهای نگهبان، شورای‏‎ ‎‏نگهبان، ما آرام هست دلمان، برای اینکه در مجلس ان شاءالله مسائلی بر خلاف اسلام و‏‎ ‎‏بر خلاف مصالح مسلمین نخواهد گذشت، و اگر اشتباهی در مجلس واقع بشود، شورای‏‎ ‎‏محترم نگهبان که در این دوره باکمال قدرت و استقلال عمل کرد، در دوره های دیگر هم‏‎ ‎‏همین طور باشد، و این ملت را و این دولت را و این کشور را به پیش ببرد. و امیدوارم که‏‎ ‎‏جنگ هم به نفع ایران تمام بشود، و دست و پا کردنهایی که الآن در تمام دنیا دارند دست‏‎ ‎‏و پا می کنند برای اینکه، صدام را حفظش کنند، نتوانند یک همچو امری را انجام بدهند،‏‎ ‎‏و این جانی را نتوانند به جای خودش حفظ کنند، و جنگ بخوبی ان شاءالله تمام بشود. و‏‎ ‎‏همه شما و ما مشغول فعالیت برای اینکه از حیث معنویت و از حیث مادیت این کشور را‏‎ ‎‏به پیش ببریم. و ان شاءالله این کشور را به نحو شایسته اسلامی کنیم که الگو بشود از برای‏‎ ‎‏تمام کشورهای اسلامی. و شما مطلعید که این عده ای که آمدند برای رسیدگی به جنایت‏‎ ‎‏بزرگ صدام که بشریت را تهدید می کند، گزارش دادند، لکن آنهایی که باید محکوم‏‎ ‎‏کنند صدام را محکوم نکرده بودند و بهتر این بود که اینها را نفرستند که مشت خودشان را‏‎ ‎‏در دنیا باز نکنند. آنهائی که ادعا می کنند که ما مستقل هستیم و ما حامی بشر هستیم، اینها‏‎ ‎‏مشتشان باز شد و نتوانستند به واسطۀ ملاحظاتی که از شرق و غرب داشتند، نتوانستند به‏‎ ‎‏اسم، عراق را محکوم کنند، و به طور کلی گفتند که موادشیمیایی را هر که استعمال کند،‏‎ ‎‏محکوم است. دیگر این کی هست که مواد شیمیایی را محکوم می کنند که آنها محکوم‏

‏می کنند، این را دیگر نتوانستند بگویند. بهتر این بود که اینها اقدام به این عمل نکنند و ما‏‎ ‎‏خودمان بدون اینکه به این جنایتها دست بزنیم، با مشت محکم ان شاءالله صدام را و‏‎ ‎‏حزب بعث را به کنار می زنیم و ملت عراق را آزاد می کنیم از این قید و بندی که این مرد‏‎ ‎‏فاسق به آنها گذاشته است. ‏

‏     من از خدای تبارک و تعالی، توفیق شما بانوان و خواهران را می خواهم که هم در علم‏‎ ‎‏کوشا باشید، و هم در عمل و هم در تهذیب اخلاق. همان طوری که علم تنها فایده ندارد،‏‎ ‎‏و تهذیب تنها کورکورانه فایده ندارد. علم و تهذیب نفس است که انسان را به مقام‏‎ ‎‏انسانیت می رساند. و من از خدای تبارک و تعالی خواستارم که شما بانوان را موفق کند و‏‎ ‎‏سایر خواهران که در سطح ایران هستند، و همین طور برادران را موفق کند، که این‏‎ ‎‏دوجناح را که جناح علم و عمل باشد، توأم با اخلاق اسلامی به پیش ببرد و اسلام در‏‎ ‎‏ایران پیاده بشود به آن طوری که خدای تبارک وتعالی می خواهد. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎