توضیحات کارشناس:

رقص از موضوعاتی که پیرامون آن اتفاق نظر وجود داشته باشد، نیست.

رقصیدن در مجلس عروسی، رقص زن برای شوهر و رقص مرد در برابر زن خویش، از فروعات این موضوع است که همواره محل بحث و اختلاف نظر فقها بوده است.

نظر شرعی امام خمینی (س) در باره دو موضوع نخست در گذشته و در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده بررسی و بیان گردید که رقصیدن در مجالس عروسی و نیز رقصیدن زوجه برای زوج  به فتوای ایشان جایز است.

در فرع پیش رو یعنی رقصیدن مرد در مقابل همسر و به قصد التذاذ و خوشایند وی، نیز فتوای امام خمینی (س) مبنی بر جواز و  بلامانع بودن آن است. که در استفتاء صورت گرفته از امام خمینى (س) به صراحت بیان گردیده است.

متن استفتاء مذکور چنین است:

س 35‌ - آیا زن مى‌تواند براى همسر خود برقصد و همینطور مرد؟

ج‌ - مانع ندارد.

(استفتاءات امام خمینی؛ ج‌2، ص: 15)

11/3/1392

. انتهای پیام /*