امام به کتاب تحریرالوسیله زمانی که در ترکیه بودند مطالبی اضافه کرده بودند، این‏ کتاب حاشیه ‏ای بر کتاب وسیله مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی بود که در ترکیه، حاشیه‏ را در متن برده بودند و یک چیزهایی هم اضافه کرده بودند.
در نجف وقتی خواستند این‏ کتاب را چاپ کنند یک جلد را آوردند به من دادند خدمت امام ببرم که ایشان ببینند.‏ پشت جلد این رساله از امام خیلی تجلیل شده بود. وقتی کتاب را خدمت ایشان بردم و‏ نشان دادم تا چشم امام به عبارات پشت این کتاب افتاد آنقدر ناراحت شدند که کتاب‏ را به زمین زدند و فرمودند به من نمی ‏گویند. این نوشته‏ها باید از بین برود که جرأت‏ نکردم حرفی بزنم، برگشتم بیرون و به آن شخص که متصدی این کار بود مطلب را گفتم‏ و اضافه کردم، فایده ندارد و امام اگر فرمایشی کردند همین است.
امام اینقدر از‏ تعریفی که پشت جلد رساله از ایشان شده بود ناراحت شده بودند که آن را به زمین‏ زدند. وقتی این کتاب را به چاپخانه بردند که آن عبارات را محو کنند، مسئول کتابخانه‏ که خیلی تعجب کرده بود چون تا به حال چنین جریانی را نه دیده بود و نه شنیده بود به‏ زبان عربی گفت: این آقا کیست؟

منبع: سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی؛ ج 6، ص 138

. انتهای پیام /*