امام در منزل با بچه‏ها خیلى مهربان بودند و محیط خانواده ما پر از رفاقت و صمیمیت بود. در عین حال امام خیلى هم قاطع و جدى بودند. ما مى‏دانستیم و در عمل، نه در لفظ اینطور به ما تفهیم کرده بودند که اگر یک حرفى مى‏گویم، نباید شما بر خلاف آن رفتار کنید و اگر چیزى مخالف میلشان هست، نباید آن را انجام دهیم و نمى‏دادیم. البته ایشان هم نسبت به فروعات ما را آزاد مى‏گذاشتند، خیلى سخت نمى‏گرفتند، ولى راجع به اصول که خیلى به آنها مقید بودند، هیچ کس قدرت مخالفت نداشت. همیشه ما را مقید مى‏کردند که معصیت نکنیم و مؤدب به آداب اسلامى باشیم.

منبع: پدر مهربان، ص86

. انتهای پیام /*