حاج احمدآقا نقل مى‏کرد در مسأله شهادت حاج‏‏آقامصطفى حادثه‏اى پیش آمد که بیانگر روح تعبد حضرت امام نسبت به مسائل شرعى و احکام خداوند بود. در آن روز خانوادۀ حضرت‏امام قصد داشتند از طریق تلفن منزل با تهران تماس بگیرند. اما ایشان حتى در آن موقعیت که فرزند خود را از دست داده بودند، صریحاً به خانوادۀ خود گفتند: تلفن بیت از بیت‏المال است و خواست شما براى استفاده از آن،‏‏امرى شخصى است. بنابراین تماس از طریق آن تلفن جایز نیست.

منبع: پاسدار اسلام، ش 92 (مرداد 1368)، ص 31

. انتهای پیام /*