در پاریس که بودیم یک روز از آلمان و انگلستان عدۀ زیادى آمده بودند که در اتاق امام براى آنها جا نبود و قهراً در بیرون در محوطه ایستاده بودند. باران سختى هم مى‏بارید. وقتى امام تشریف آوردند تا براى اینها صحبت کنند با اینکه مى‏توانستند در اتاق و کنار پنجره بایستند و صحبت کنند ولى در آن هواى سرد بارانى به بیرون تشریف آوردند و حدود یک ربع زیر باران براى آنها سخنرانى کردند.

منبع: سرگذشتهاى ویژه از زندگى امام خمینى(س)؛ ج 1، ص 47.

. انتهای پیام /*