امام فرمود: «اگر کسى به عکس من اهانتى کرد و جسارتى شد، راضى نیستم از من دفاع کنند. بگذارید براى اسلام کار پیش برود. » این عبارت را امام وقتى فرمودند که صبح آن روز بعضى افراد فریب خورده و مزدور تحت نام حزب خلق مسلمان در قم آشوب به راه انداختند. به مغازه‏ها حمله کردند و شیشه‏هاى بعضى مراکز و ادارات را شکستند و ضمن شعارهایی که علیه امام می‏‏دادند و عکسهاى ایشان را پاره می‏‏کردند، قصد داشتند حتى به منزل امام حمله کنند که امام در نهایت آرامش فرمود: «بگذارید بیایند!»

منبع: روزنامه کیهان - 18 / 3 / 68

. انتهای پیام /*