گاهی که به اتاق امام می‏‏ رفتم با اینکه انباشته از کتاب و کاغذ و یادداشت  بود، مع‏ذالک هر کاغذ یا یادداشتی را می‏‏ خواستند فوراً پیدا می‏‏ کردند برای اینکه تمام آنها با نظم و در جای مخصوص به خود بود.

منبع: مجله پاسدار اسلام، ش 24، ص 59

. انتهای پیام /*