مدارک به دست آمده نشان می دهد که سفارت در خرابکاری های  کردستان و خوزستان و تعطیلی مدارس و این که چه کارهایی باید بکنند تا مدارس تعطیل بشود و نیز نوع تظاهراتی که باید برای بکنند تا مدارس تعطیل بشود و نیز نوع تظاهراتی که باید برای دفاع از آیندگان- پیغام امروز- تهران مصور و چند روزنامه دیگر انجام شد، همه این ها نشان می دهد که چه افرادی با این ها ارتباط داشتند و این ها برای پیاده کردن نقشه خودشان چه فعالیت هایی می کردند، لذا ما یقین داریم که این جا تنها یک سفارتخانه نبود.

منبع: مجموعه آثار یادگار امام/ جلد اول/صفحه 49

. انتهای پیام /*